RPO concerned about Listeria

The national Red Meat Producers’ Organisation (RPO) shares the consumer’s concern about Listeria and the source thereof identified by the Department of Health.

The RPO is satisfied that the total red meat industry follows a very responsible approach as far as the safety of red meat and red meat products is concerned. The independent meat inspection services contribute considerably towards the prevention of diseases like Listeria. Self-regulation is an important aspect of any agricultural commodity and the red meat industry is known for its good self-regulation practices and the fact that it does not only rely on Government to render necessary services.

Read more…

RPO is bekommerd oor Listeria

Die nasionale Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) deel die verbruiker se kommer oor die uitbreking van Listeriose, waarvan die bron pas deur die Departement van Gesondheid geïdentifiseer is.

Die RPO is tevrede dat die totale rooivleisbedryf ‘n baie verantwoordelike benadering volg sover dit die veiligheid van rooivleis en –produkte betref. Die onafhanklike vleisinspeksiedienste lewer veral ‘n groot bydrae tot die voorkoming van siektes soos Listeria. Selfregulering is ‘n baie belangrike aspek van enige landboubedryf en die rooivleisbedryf is daarvoor bekend dat hy selfregulering toepas en nie net op die Staat steun om noodsaaklike dienste te lewer nie.
Lees meer …

RPO POSITIONS TO REPRESENT THE FARMER’S INTEREST

RPO POSITIONS TO REPRESENT THE FARMER’S INTEREST IN A SUSTAINABLE RED MEAT INDUSTRY TO PROMOTE FOOD SECURITY IN SOUTH AFRICA

The sustainability of the red meat industry in South Africa is under threat if proper support in terms of animal health on the farm is not achieved.

In addition to volatile market conditions and the importance of steady market channels, animal health is one of the critical drivers for South African livestock farmers to continue to deliver quality red meat to the market,” said Mr. Koos van der Ryst, national Chairman of the Red Meat Producers’ Organisation (RPO).

Dedicated focus must also be given to empower entrants to the red meat industry with the necessary training and support to ensure sustainable and competitive production in order to grow the availability of high quality products.

Read more …

 

RPO POSISIONEER OM DIE BELANG VAN DIE PRODUSENT TE VERTEENWOORDIG

RPO POSISIONEER OM DIE BELANG VAN DIE PRODUSENT TE VERTEENWOORDIG IN ‘N VOLHOUBARE ROOIVLEISBEDRYF OM VOEDSELSEKURITEIT IN SUID-AFRIKA TE BEVORDER

Die volhoubaarheid van die rooivleisbedryf in Suid-Afrika word bedreig as die regte ondersteuning met dieregesondheid op die plaas nie bewerkstellig word nie.

Benewens wisselvallige marktoestande en die belangrikheid van bestendige markkanale, is dieregesondheid een van die kritiese drywers vir Suid-Afrikaanse veeboere om voort te gaan om kwaliteit rooivleis aan die mark te lewer,” sê mnr Koos van der Ryst, nasionale Voorsitter van die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO).

Toegewyde fokus moet ook geplaas word om toetreders tot die rooivleisbedryf te bemagtig met die nodige opleiding en ondersteuning om produksie volhoubaar en mededingend te maak, ten einde beskikbaarheid van ‘n hoë-gehalte produk te verhoog.

Lees meer ….

Nasionale RPO verkies nuwe Vise-Voorsitters

Die nasionale Rooivleisprodusente-organisasie het tydens sy Uitvoerende Raadsvergadering wat vandeesweek in Bloemfontein gehou was, twee nuwe Vise-voorsitters, aangewys.

Mnr James Faber van die Noord-Kaap, wat die tweede Vise-voorsitter was, is nou eerste Vise-voorsitter in die plek van Dr Pieter Prinsloo, wat nie beskikbaar was vir herverkiesing nie.  Mnr Willie Clack van Gauteng is as tweede Vise-voorsitter van die organisasie verkies.  Lees meer …

 

National RPO elects new Vice Chairman

The national Red Meat Producers’ Organisation this week appointed two new Vice Chairmen at its Executive Council meeting in Bloemfontein.

Mr James Faber of the Northern Cape, who used to be second Vice Chairman, is now the first Vice Chairman in the place of Dr Pieter Prinsloo, who was not available for re-election.  Mr Willie Clack from Gauteng has been elected as second Vice Chairman of the organisation.  Read more ….

2018 AIDA Tariff

Document for download HERE …